top of page
Reshit Mada Logo w Bckgrnd.jpg

תצפית בליקויים

הטבע מזמן לעתים ארועים המספקים המחשה דרמטית של תשובות לשאלות אשר הטרידו את האנושות מראשית ימיה. שאלות אשר חשוב כי כל מדען מתחיל - כפי שילדים הם מטבעם - ישאל וינסה לפענח בעצמו. 

ליקויי ירח וליקויי חמה הם ארועים שכאלה בהם ניתן להיווכח באופן בלתי אמצעי, במענה מובהק לשאלות כמו המיקום ההדדי של גרמי השמיים הראשוניים: שמש, ירח, כדור הארץ, אמידת הגודל היחסי בן שלושה גופים אלה, מתווה צילו של כדור הארץ, וכו׳.

המפגש עם מרכיב טבע כה משמעותי המשנה את פניו למספר שעות - מעורר בקרב הילדים סקרנות כה עזה עד כי, ההסברים וההתנסות המדעית - הופכים מ״כורח לימודי״ לחוויה מאלפת ומרגשת.

ראשית מדע מפעילה ארועי תצפית בליקויים בכל עשרות בתי הספר בהם פעילה העמותה באופן שוטף.

במקביל מספקת ראשית מדע ציוד והדרכה לעשרות בתי ספר נוספים העורכים תצפיות עצמאיות.

bottom of page